Artikel 1: Definities
Perducam, gevestigd te Naarden.
Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of diens werkgever.
Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Perducam of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Artikel 2: Indienen van een klacht
De klacht dient schriftelijk of per e-mail, te worden ingediend bij de directie van Perducam (mj.cremers@perducam.nl) deze zal vertrouwelijk worden behandeld.
Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht
De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 21 dagen.
De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Verlenging van de genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
Is verlenging noodzakelijk dan maakt de directie deze verlenging aan de klager bekend.

Artikel 4: Uitspraak
Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

Verlenging van de genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
Is verlenging noodzakelijk dan maakt de directie deze verlenging aan de klager bekend.

Indien de geboden oplossing niet als adequaat wordt ervaren, dan is er de mogelijkheid om een onafhankelijke klachtenfunctionaris te raadplegen.

Fred de Jong / De Jong Advies
Zwanenbloem 5
6661 LZ Else (Gld)

Het oordeel van deze klachtenfunctionaris is bindend voor Perducam; eventuele consequenties verbonden met het oordeel van de commissie zullen snel worden afgehandeld.

M.J. Cremers, directeur van Perducam, is aangesloten bij het NIP en heeft zich daarmee ook voor Perducam geconformeerd aan de gedragscode van het NIP.

Klachten en oplossingen worden bij de desbetreffende cursus of opleiding geregistreerd. Deze klachtregistraties worden minimaal 3 jaar bewaard.

Contact

PERDUCAM

Kooltjesbuurt 9
1411 RZ Naarden-Vesting

Telefoon
035 – 622 5286

E-mail
officemanagement@perducam.nl

Google Maps voor uw route

Aangesloten bij